HC Nova Huishoudelijk Reglement

HOCKEY CLUB NOVA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Versie september 2022


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Hockey Club Nova

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heerlen.

TENUE

Artikel 2

1. Het tenue van HC Nova bestaat uit een bordeauxrood/blauw shirt met aan de linkervoorzijde het HC Nova embleem, een witte korte broek of een wit rokje met aan de linker onderzijde het HC Nova embleem, en bordeauxrood/blauwe sokken, eveneens met het met HC Nova embleem. Het keeperstenue bestaat uit een zwart shirt met aan de linkervoorzijde het HC Nova embleem. Het bestuur is bevoegd om voor de bruikleen van eigendommen van HC Nova (in het bijzonder het keeperstenue) een borgsom in rekening te brengen.

De spelers/leden zijn verplicht dit tenue tijdens de bondswedstrijden te dragen, zulks conform het bepaalde in het door de KNHB opgemaakte bondsreglement.

2. Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen. Binnen HC Nova is de uitvoering van het kledingbeleid gedelegeerd aan de kledingcommissie. De sponsoruitingen zijn gedelegeerd aan de Sponsorcommissie. Leden zijn nooit bevoegd zonder voorafgaande toestemming van de gedelegeerde commissie sponsoruitingen op officiële clubkleding te dragen.

3. De officiële clubretailer heeft het alleenrecht op de verkoop van het clubtenue. Dat betekent dat het clubtenue, of onderdelen daarvan, alleen bij aangewezen retailer gekocht mogen worden. De retailer heeft daarbij het alleenrecht op het aanbrengen van het HC Nova-embleem op kleding.

4. Alle leden spelen alle officiële en bij door het bestuur bij besluit vastgestelde wedstrijden alleen in de kleding van de officiële kledingleverancier. Het is derhalve uitdrukkelijk verboden in andere (vergelijkbare) kleding te spelen dan van het officiële goedgekeurde merk. Dit geldt tevens voor het vastgestelde HC NOVA trainingspak en teamhoodie/-sweater.

5. Het is niet toegestaan om tijdens officiële wedstrijden een ander tenue te dragen dan het hiervoor beschreven tenue. Het bestuur is gerechtigd om spelers het spelen van wedstijden te ontzeggen indien zij na één schriftelijke waarschuwing alsnog trachten officiële wedstrijden te spelen in een niet toegestaan tenue.

LEDEN, ASPIRANTEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 3

1. Leden zijn natuurlijke personen, zoals nader beschreven in artikel 5 van de statuten van de vereniging.  

2. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe door het bestuur zijn benoemd. Zij hebben toegang tot de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht

3. Begunstigers zijn natuurlijke personen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid
 
 
hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te ondersteunen.

4. Waar hierna in dit reglement over lid of leden wordt gesproken, worden de hier voren in dat artikel genoemde leden, jeugdleden en begunstigers bedoeld, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING

Artikel 4

1. Een ieder die lid wenst te worden van de vereniging dient een, door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier, geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een ander daartoe door het bestuur aangewezen persoon of op een andere door het bestuur aangewezen digitale wijze. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als jeugdlid indien het inschrijfformulier wordt ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger of op een andere door het bestuur aangewezen digitale wijze.

2. Het indienen van het inschrijfformulier betekent automatisch de aanvang van het lidmaatschap tegen het op het formulier aangegeven tijdstip.

3. Toetredende seniorleden en jeugdleden zijn eenmalig een, jaarlijks door de penningmeester vast te stellen bedrag, entreegeld verschuldigd.


4. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni daarna. Zij, die lid worden vóór 31 december van het betreffende jaar, zijn de volledige contributie verschuldigd. Bij aanvang van het lidmaatschap na 31 december wordt voor elke maand dat het verenigingsjaar op dat moment is verstreken, de helft van de contributie in rekening gebracht.

TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BEGUNSTIGERS

Artikel 5

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van begunstigers en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

- ook niet-leden van de vereniging begunstiger kunnen zijn;

- de financiële bijdrage waarmee de begunstiger de vereniging steunt ten minste € 30 (zegge: dertig euro) per verenigingsjaar dient te bedragen;

- de begunstiger dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;

- het begunstigerschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de begunstiger of het bestuur het begunstigerschap schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van 4 weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de begunstiger anders wordt overeengekomen;

- een begunstiger heeft toegang tot de accommodatie van de vereniging en mag aanwezig zijn op algemene vergaderingen.

LEDENREGISTRATIE

Artikel 6

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden, aspiranten en begunstigers worden bijgehouden. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene verordening persoonsgegevens en/of de overige geldende wetgeving.
 
 
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn of haar adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

SOCIALE VERPLICHTINGEN LEDEN

Artikel 7

1. Ten vervolge op het gestelde in artikel 7 lid 2 van de statuten van de vereniging zal de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, de wijze vaststellen waarop de leden (incl. Ouderleden) dienen te voldoen aan hun "sociale” verplichtingen versus de vereniging. Dit kan betreffen de deelname aan vervoer spelers, het zijn van scheidsrechter, het deelnemen aan bardiensten, etc.

2. In ieder geval is ieder lid in beginsel verplicht om de bevoegdheid te verkrijgen om als scheidrechter te fungeren. Indien een lid na daartoe schriftelijk te zijn verzocht hiertoe weigerachtig blijft dan is de tuchtcommissie bevoegd om een disciplinaire maatregel op te leggen. De op te leggen maatregelen betreffen het uitsluiten van het spelen van wedstrijden en het opleggen van de verplichting tot het verrichten van werkzaamheden op de het terrein van HC Nova.

3. Het lid zal hiertoe worden gehoord ten overstaan van de plenaire zitting van de tuchtcommissie die achter gesloten deuren zal worden gehouden. Het lid mag hiertoe zich hiertoe laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of gemachtigde.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 10 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien de opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in

geval deze opzegging geschiedde:

- op grond van medisch advies;

- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

CONTRIBUTIE

Artikel 9

1. Seniorleden, jeugdleden en trainings/trimleden zijn aan de vereniging

verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig);
 
 
b. contributie.

2. De contributie kan jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering na daartoe strekkend voorstel gedaan door de penningmeester. Jaarlijks wordt ten aanzien van de contributie automatisch een inflatiecorrectie toegepast. Een wijziging contributie die geen betrekking heeft op de inflatiecorrectie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

3. Ereleden zijn niet contributieplichtig.

4. De contributienota's worden bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig dagen na ontvangst van de nota, met inachtneming van het hierna onder 7 bepaalde. Indien na 30 dagen niet is betaald, zal een aanmaning worden verstuurd, vermeerderd met administratiekosten.

5. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatisch incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. De machtiging kan digitaal worden verstrekt. Hc nova int de contributie via een externe (incasso)bedrijf, waarbij de AVG in acht wordt genomen.

6. Nieuwe leden machtigen door ondertekening van het inschrijfformulier de penningmeester tot het doen van automatisch incasso als bedoeld onder artikel 4.

7. Bij het automatisch incasseren wordt het verschuldigde bedrag in vijf gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd, waarvan de eerste termijn vervalt uiterlijk op de laatste dag van september en de laatste termijn uiterlijk op de laatste dag van januari. Indien de Algemene Ledenvergadering besluit de contributie aan te passen, zal het verschil in de resterende termijnen worden vereffend. Indien de bank afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.

8. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

9. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. In dat geval zijn administratiekosten verschuldigd.

10. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.

11. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij vóór de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

12. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.
 
 
SCHADELOOSSTELLINGEN, BOETES EN ONGEVALLENVERZEKERING

Artikel 10

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die hij/zij aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht. Het lid dient derhalve de schade volledig te vergoeden.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. De tuchtcommissie is bevoegd om aan het lid dat schade heeft veroorzaakt een straf op te leggen.

4. Indien het herstellen van deze schade kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie deze kosten draagt.

5. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard van leden of derden in of bij het clubhuis of op het terrein van de vereniging aanwezig. De vereniging is eveneens niet aansprakelijk voor het verdwijnen van eigendommen van leden of van derden in of bij het clubhuis of op het terrein van de vereniging.

6. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten voor schade en/of gebeurtenissen die op het eigen terrein plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

GELE EN RODE KAARTEN

Artikel 11

1. Het lid dat tijdens een wedstrijd een officieel bij de KNHB geregistreerde gele of rode kaart krijgt is verplicht de kosten hiervan aan HC Nova te vergoeden. De kosten zijn het bedrag dat de KNHB hiervoor bij de vereniging in rekening brengt. De penningmeester van HC Nova zal hiertoe het lid factureren. Artikel 9 ten aanzien van het innen van contributie is van overeenkomstige toepassing.

2. Een lid kan er ook voor kiezen om bij HC Nova op zaterdagen of zondagen voor een maatschappelijke invulling te kiezen door werkzaamheden te verrichten. Een voorbeeld hiervan is het draaien van een bardienst of keukendienst. Per gele kaart dienen drie uren gewerkt te worden en per rode kaart zes uren.

3. De tuchtcommissie is bevoegd om aan een individueel lid na het verkrijgen van één of meerdere gele of rode kaarten een aanvullende disciplinaire maatregel toe te kennen. Het lid zal hiertoe worden gehoord ten overstaan van de plenaire zitting van de tuchtcommissie die achter gesloten deuren zal worden gehouden. Het lid mag hiertoe zich hiertoe laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of gemachtigde.

BESTUUR

Artikel 12

1. De samenstelling, benoeming, taken en vertegenwoordiging van het Bestuur en de beëindiging van het bestuurslidmaatschap is geregeld in de artikelen 12 en verder van de Statuten (2022) van de vereniging.  

2. De statutaire voorzitter heeft de leiding tijdens alle vergaderingen van het bestuur. Hij/zij heeft te allen tijde het recht op inzage van wat onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter medeondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij
 
 
ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn/haar taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

3. De taken van de secretaris van het bestuur zijn o.a. de navolgende:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b. het houden van het verenigingsarchief;

c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen;

e. het zorg dragen voor de tijdige publicatie van de bericht van het wedstrijdsecretariaat met betrekking tot de door senioren en junioren te spelen wedstrijden.

4. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn o.a. de navolgende:

a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstroming binnen de vereniging, op de wijze als bepaald in de statuten. Ten aanzien van de betalingen geldt het "vier-ogenprincipe”.

5. Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.

6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 12

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse zoals bij de oproeping bepaald.

2. Ieder jaar worden minimaal 8 bestuursvergaderingen gehouden.

3. Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkens wanneer een van de bestuurders daartoe onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

4. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In beginsel is er iedere derde dinsdag van de maand een bestuursvergadering.

5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
 
 
8. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

9. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend. Na ondertekening worden ze bewaard in het door de secretaris bij te houden verenigingsarchief.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 13

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is (de helft plus 1).

2. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

3. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.

6. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

7. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene meerderheid van stemmen van alle bestuurders. Het bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

9. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie. Indien in een overgangsperiode geen continuïteitscommissie is ingesteld, zal indien er geen bestuursbesluit genomen kan worden, het voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
COMMISSIES
 
 
Artikel 14

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door het bestuur. De benoeming en samenstelling van de commissies geschiedt door het orgaan waaronder de betreffende commissie ressorteert. Een commissielid wordt behoudens het lidmaatschap van de continuïteitscommissie en de kascontrolecommissie benoemd voor de duur van een verenigingsjaar. In de daartoe aangegeven gevallen worden commissies benoemd door de algemene vergadering. Commissies kunnen te allen tijde door het benoemende orgaan worden ontbonden.

2. Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Het lidmaatschap van het bestuur en de continuïteitscommissie en/of de kascontrolecommissie zijn onverenigbaar. Elk bestuurslid, niet commissielid, heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. Elke commissie zal een reglement vaststellen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

5. Commissies brengen over hun vergaderingen verslag uit aan het orgaan waaronder zij vallen. Iedere commissie dient, voor zover dit noodzakelijk is, voor aanvang van een verenigingsjaar bij het bestuur een begroting voor het komende verenigingsjaar in te dienen. Over de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.

Artikel 15

1. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

- de technische commissie

- de kascommissie conform het bepaalde in de statuten;

- de tuchtcommissie;

- de accommodatiecommissie;

- de sponsorcommissie;

- de activiteitencommissie;

- de continuïteitscommissie.

2. De technische commissie bestaat uit seniorleden, ouders van jeugdleden, evenals coaches en andere bij de vereniging betrokken personen. Uit hun midden wordt een voorzitter benoemd. De technische commissie kent ten minste één lid dat deel uitmaakt van het bestuur. De technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de spelende leden in de teams. Bovendien heeft de technische commissie tot taak de organisatie van de trainingen, de werving en begeleiding van coaches en trainers, de coördinatie van door derden georganiseerde toernooien, het zorgdragen (voor zover dat niet door de KNHB geschiedt) voor scheidsrechters bij de thuiswedstrijden, het voeren van het wedstrijdsecretariaat, de aanschaf, het beheer, het onderhoud en de uitgifte van de materialen en het zorgdragen voor voldoende opleidingen binnen de vereniging. Het aangaan van contractuele verplichtingen met trainers, coaches en derden ten behoeve van de seniorenteams 1 en 2 geschiedt door het bestuur op voordracht van de technische commissie.

3. De technische commissie heeft het recht materialen aan te schaffen en activiteiten te organiseren, mits deze zijn gebaseerd op een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting
 
 
De technische commissie kan de haar toebedeelde zaken zelfstandig afhandelen. De voorzitter van de technische commissie is tevens lid van het algemeen bestuur. De voorzitter zal de door hem/haar en zijn/haar commissie in de periode daarvoor verrichte taken waar nodig toelichten. Overigens zal dit bestuurslid verslag uitbrengen aan het bestuur van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen van de technische commissie.

4. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende verenigingsjaren zitting in deze commissie. Een lid van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe alle rechten als bedoeld in artikel 17 van de statuten.

5. De tuchtcommissie bestaat voor de junioren uit twee leden van de technische commissie alsmede één lid van het algemeen bestuur. De tuchtcommissie bestaat voor de senioren uit de voorzitter van de technische commissie, één lid van de technische commissie alsmede één aangewezen bestuurder die als voorzitter van de tuchtcommissie fungeert. Het bestuur wijst driejaarlijks bij bestuursbesluit de tuchtcommissie aan. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden begaan. De tuchtcommissie is eveneens bevoegd tot het beoordelen en bestraffen van gedragen van leden op grond van de statuten, in het bijzonder artikel 9 alsmede op grond van dit huishoudelijk reglement.

6. De accommodatiecommissie ressorteert onder het bestuurslid dat belast is met de accommodatie. De accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging evenals de exploitatie van de kantine. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen.

7. De sponsorcommissie ressorteert onder het bestuur en bestaat uit ten minste een bestuurslid en 2 leden, die al dan niet lid zijn van de vereniging. De sponsorcommissie heeft tot taak het werven van fondsen ten behoeve van de vereniging, een en ander in de meest ruime zin des woords.

8. De activiteitencommissie ressorteert onder het bestuur en bestaat uit ten minste een bestuurslid en 2 leden. De commissie heeft ten doel het ten behoeve van de leden organiseren van feesten, bijeenkomsten en andere indirecte clubactiviteiten.

9. De continuïteitscommissie bestaat uit minimaal drie leden die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaren worden benoemd. De continuïteitscommissie stelt een rooster van aftreden op. De commissie ontleent haar bevoegdheid aan artikel 12 lid 6 en artikel 13 lid 9 van de statuten nadat één of meerdere voorwaarden uit één der artikelen is ingetreden. Zijn deze voorwaarden niet ingetreden dan behoeft het bestuur op generlei wijze rekening of verantwoording aan deze commissie af te leggen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 
 
2. De besluitvorming van de algemene vergadering vindt plaats conform het bepaalde in artikel 22 en verder van de statuten.
SPONSORING

Artikel 17

1. Het is mogelijk voor derden om de vereniging te sponsoren. 
De wijze van sponsoring wordt vastgelegd in een daartoe met het bestuur, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter en penningmeester(s), te sluiten sponsorovereenkomst.  Alle uitingen van reclame, bijvoorbeeld opdrukken etc. op tenue's, het bedrukken van banners of borden, zijn zonder een daartoe gesloten overeenkomst niet toegestaan, zulks op straffe van inlevering bij het bestuur van de betreffende kleding en of andere uiting.

2. Uit uitvoeren van deze taken zijn gedelegeerd aan de Sponsorcommissie, het bestuur blijft mede-bevoegd. Alle sponsorverzoeken worden uitsluitend aan de sponsorcommissie voorgelegd.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van de vereniging.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Slotbepaling.

Artikel 19

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de vereniging voorzien.