HC Nova Statuten

Hockey Club Nova

STATUTEN


Begripsomschrijvingen.


Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 18 lid 1 van deze statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging;

2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 12 lid 1 en artikel 14 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;

3. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de vereniging;

4. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) vereniging bekend is gemaakt;Naam en zetel

Artikel 2

1.De vereniging is genaamd: Hockey Club Nova, hierna te noemen: "de vereniging.

2.De vereniging is gevestigd in de gemeente Heerlen.


Doel

Artikel 3

1.De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de hockeysport in al haar verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt.

2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) te verwerven en te behouden;

b.haar leden te laten deelnemen aan door de KNHB georganiseerde of goedgekeurde competities, wedstrijden en andere activiteiten op het gebied van de hockeysport, in welke verschijningsvorm dan ook.


Inrichting

Artikel 4

1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 17 lid 4.

3. De vereniging kent een continuïteitscommisie, zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 en artikel 13 lid 9. Uiterlijk tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van de algemene ledenvergadering zal deze commissie worden ingesteld.

4. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

5. De vereniging kan lid zijn van een coöperatie die als enige doel heeft om gezamenlijk inkopen te doen danwel (gezamenlijk) subsidies te verkrijgen.


Leden

Artikel 5

1.De vereniging kent:

a.seniorleden;

b.juniorleden;

c.ereleden;

d.leden van verdienste;

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.

2.Seniorleden kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die als zodanig door het bestuur dan wel de algemene vergadering zijn toegelaten, dan wel zij die op grond van het bepaalde in de laatste volzin van het volgende lid seniorlid zijn geworden.

Seniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering.

3.Juniorleden kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar en die als zodanig door het bestuur dan wel de algemene vergadering zijn toegelaten.

Juniorleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering.

Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar waarin het de daartoe krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.

4.Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging of in het kader van de doelstelling die de vereniging nastreeft, langdurig en/of uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en op grond daarvan op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.  

5.Leden van verdienste zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Zij hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering.


Aanmelding en toelating

Artikel 6

1.Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 5 lid 3, beslist het bestuur omtrent de toelating van leden. Minderjarige natuurlijke personen kunnen alleen als lid worden toegelaten indien zij een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het bestuur. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2.De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.

3.Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

4.Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNHB, kunnen lid zijn van de vereniging.

5.a.Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNHB worden toegelaten, of van wie de KNHB het lidmaatschap heeft beëindigd.

b.De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie –welke dan ook– bekleden, het lidmaatschap van de KNHB aan te vragen.

c.Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, als lid worden aangemeld bij de KNHB.

6.Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van alle leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNHB aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

7. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan de KNHB en gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.


Verplichtingen van de leden

Artikel 7

1.De leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB, alsmede de besluiten van hun organen, na te leven;

b. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de KNHB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting;

c.de verplichtingen, die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane verplichtingen jegens één of meer derden:

-aangaande ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, verkoop en exploitatie van televisie- en radio-opnamen en uitzend- en publicatierechten(al dan niet via elektronische kanalen zoals internet);

d.zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;

e.er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur met betrekking tot het verloop van en de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;

f.zich te onthouden van handelen dat de belangen van de vereniging en/of de KNHB kan schaden;

g.zich te onthouden van handelen dat het aanzien van de hockeysport kan schaden;

h.tot betaling van contributie en boetes, zulks met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde;

i.alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2.Voor het overige kunnen door de vereniging dan wel de KNHB slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de vereniging dan wel de KNHB.


Geldmiddelen en contributie

Artikel 8

1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.de contributies van de leden;

b.entreegelden van nieuwe leden;

c.subsidies;

d.donaties, erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen/giften;

e.andere inkomsten.

2.De seniorleden en de juniorleden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Ereleden en leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.

4. Ingeval van schorsing dan wel wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.

5. Nieuwe seniorleden en juniorleden zijn gehouden tot het betalen van een entreegeld, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor seniorleden, die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 5lid 3.

6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.


Straffen

Artikel 9

a.Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de wet, statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen -wedstrijdbepalingen daaronder begrepen- en/of besluiten van organen van de KNHB, of waardoor de belangen van de KNHB, dan wel van de hockeysport in het algemeen worden geschaad.

Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Bijzondere bepalingen kunnen tevens door de algemene ledenvergadering in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Daargelaten de bevoegdheid van de KNHB om overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

In geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

berisping;

schorsing;

ontzetting uit het lidmaatschap (royement) als bedoeld in artikel 9;

uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;

geldboete.

Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan de straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald. Van het besluit tot ontzetting kan betrokkene in beroep met in achtneming het bepaalde in artikel 9 lid 7.

In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 sub b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de KNHB.


Einde lidmaatschap

Artikel 10

1.Het lidmaatschap eindigt:

a.door de dood van het lid;

b.door opzegging door het lid;

c.door opzegging door de vereniging;

d.door ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 8 lid 7.

2.Onverminderd het in lid 4 bepaalde kan opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging slechts geschieden en tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

3.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4.In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen.

b. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

5.De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

6.Indien een lid door de KNHB uit het lidmaatschap is ontzet of het lidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.


Donateurs

Artikel 11

1.De vereniging kent naast leden ook donateurs.

2.Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.

3.Donateurs zijn geen leden in de zin van de wet en hebben geen stemrecht en geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging zijn toegekend of opgelegd.

4.De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

6.Voorts eindigt het donateurschap:

a.door het overlijden van de donateur, zijnde een natuurlijk persoon;

b.wanneer een donateur, zijnde een rechtspersoon, ophoudt te bestaan;

c.door opzegging door de donateur.


Bestuurssamenstelling en benoeming

Artikel 12

1.Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. Voorts kent de vereniging in elk geval een secretaris en een penningmeester.

2.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

4. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

- het lidmaatschap van de kascommissie;

- indien ingesteld, het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.

5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Uiterlijk tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van de algemene ledenvergadering zal deze commissie worden ingesteld.


Bestuursfuncties, bestuursvergaderingen en besluitvorming

Artikel 13

Naast de door de algemene vergadering benoemde voorzitter verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij door middel van een bericht op de website van de vereniging, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. Het bestuur kan voor elke functie uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter vergadering zijn stem uitbrengen.

a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 3, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Blanco stemmen zijn ongeldig.

Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.

a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.

Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie. Indien in een overgangsperiode geen continuïteitscommissie is ingesteld, zal indien er geen bestuursbesluit genomen kan worden, het voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


Bestuurstaak

Artikel 14

1.Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.

3.Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het "vier ogen principe” wordt toegepast.

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

6. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting.

7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan.

8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden.

Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.


Vertegenwoordiging

Artikel 15

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 13 lid 7 bedoelde handelingen.

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.Schorsing bestuursleden, periodiek aftreden en einde bestuurslidmaatschap,

Artikel 16

1.Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en/of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen en mits het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de algemene vergadering te verklaren.

2.Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een bestuurslid is geschorst kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.

3.Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond, al dan niet aansluitend hernoembaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.

4.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;

c. door bedanken;

d.door overlijden.


Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 17

1.Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met 30 juni.

2.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

Deze stukken dienen door alle bestuursleden te worden ondertekend. Indien de handtekening van één van hen ontbreekt, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7.Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken. Hierover zal separaat worden besloten.

8.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren.


Algemene vergadering

Artikel 18

1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

a.de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b.het jaarverslag van het bestuur;

c.het financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

d.het verslag van de kascommissie;

e.goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;

f.de vaststelling van de contributies;

g.de vaststelling van de begroting;

h.de benoeming van bestuursleden;

i.de benoeming van de leden van de kascommissie voor het volgende boekjaar.

j. de benoeming van de leden van de continuïteitscommissie.

3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

5.Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.


Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 19

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 danwel via elektronische weg conform artikel 26 lid 2 en 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

3. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.


Toegang en stemrecht

Artikel 20

1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing.

2.Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.Ieder lid heeft één stem.

4.Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigd lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander stemgerechtigd lid ter vergadering zijn stem uitbrengen. 

5. Indien het bestuur daartoe besluit, kunnen stemgerechtigde leden in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden.

6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

7. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

9. Onverminderd het stemrecht als lid, hebben bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem.


Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering

Artikel 21

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen door een daartoe aan te wijzen persoon een proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.


Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 22

1.Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Ingeval van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.

6.Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


Statutenwijziging

Artikel 23

1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzake leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet ten minste tweederde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

5.Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.


Ontbinding en vereffening

Artikel 24

1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2.Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering, zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging, de bestemming van een eventueel batig saldo vast.

4.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.

5.De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.


Reglementen

Artikel 25

De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.


Slotbepaling

Artikel 26

1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website

 


van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.

2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.

3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.

4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.


De comparanten verklaren zich volledig bewust te zijn van de consequenties van de onderhavige akte, mede aangezien zij tijdig een concept ter beoordeling hebben ontvangen en zij door mij, notaris, volledig zijn ingelicht omtrent het doel en de strekking van deze akte.


WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Kerkrade op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen

opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de

akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte

voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen

personen en vervolgens door mij, notaris