HC Nova Contributie

 HC Nova heft contributie. Deze contributie wordt ieder seizoen door de ALV vastgesteld.

Contributiemodel HC Nova seizoen 2022-2023

Categorie

leeftijd

Opmerking

Contributie

O8-jeugd

5-6 jr

niet competitiespelend

€ 134,00

O8-jeugd

6-7 jr

competitiespelend

€ 164,00

O10-jeugd

8-9 jr

competitiespelend

€ 206,00

O12-jeugd

10-11 jr

competitiespelend

€ 242,00

O14-jeugd

12-13 jr

competitiespelend

€ 268,00

O16-jeugd

14-15 jr

competitiespelend

€ 268,00

O18-jeugd

16-17 jr

competitiespelend

€ 268,00

Senioren

18+

competitiespelend

€ 309,00

Hockey 7s lid

18+

competitiespelend

€ 201,00

Trimlid

18+

niet competitiespelend

€ 201,00

Studentenlid

18+

zie voorwaarden

€ 201,00

Studententrainingslid

17-25 jr

zie voorwaarden

€ 125,00

Donateur


begunstigde

€ 43,00

Zaalhockey*


competitiespelend

€ 88,00

Zaalhockey*


trainingslid

€ 44,00

Zaalhockey*
jongste jeugd € 20,00

Talententraining


extra vrijwillige training

€ 100,00

Gezin


maximale contributie

€ 686,00

*Vermelde zaalhockeycontributie geldt voor seizoen 2023-2024, onder 
voorwaarden dat deze wordt goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering.


Gezinscontributie:

Voor gezinnen met meerdere leden binnen de vereniging, geldt een contributieplafond. De maximale gezinscontributie is vastgesteld op € 686,00. De gezinscontributie is alleen van toepassing op de contributie voor het veldhockey en donateurschap. Inschrijfgeld, zaalhockey en elk andere toeslag (o.a. Talenten Training) vallen niet onder deze regeling.

Studentenlidmaatschap:
Om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap dient het lid een verzoek te sturen naar het bestuur. Het lid dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Lid dient minimaal 18 jaar te zijn;
- Lid dient uitwonend te zijn en woonachtig buiten regio (min. 25 km);
- Overlegging van geldig studentenkaart en inschrijvingsbewijs school/universiteit;
- Studentenlidmaatschap geldt telkens voor één seizoen en wordt niet automatisch verlengd;
- Lid is niet in de gelegenheid doordeweeks de HC Nova-trainingen structureel bij te wonen;
- Studentenlidmaatschap dient bij seizoensaanvang aangevraagd te worden en wordt door het bestuur toegekend;
- Voor studenten die deel uitmaken van Heren 1 of Dames 1 selectie geldt dat zij meetrainen bij de hockeyvereniging in studiewoonplaats.

Studententrainingslidmaatschap:
Dit trainingslidmaatschap is speciaal bedoeld voor studenten die hier in de regio tijdelijk wonen en studeren en bij een andere hockeyvereniging elders competitie spelen. Uitgangspunt is dat er eenmaal per week wordt meegetraind met een HC Nova team.

Zaalhockey:
De zaalhockeybijdrage dient kostenneutraal te zijn (o.a. huur zaalaccommodatie en afdracht bond). De zaalhockeycontributie bedraagt dit seizoen 88 euro voor leden die deelnemen aan de zaalhockeycompetitie ongeacht de leeftijd. Leden (geen jongste jeugd) die op vrijwillige basis meedoen aan de zaalhockeytrainingen betalen een bedrage van 44 euro, ongeacht de leeftijd. Jongste Jeugdleden kunnen trainingen volgen voor een bijdrage van € 20,00

De zaalhockeybijdrage wordt omstreeks februari ge├»ncasseerd. Gezien de hoogte van het bedrag (20, 44 of 88 euro) zal dit in één keer worden ingehouden.

Leden die per factuur betalen dienen het gehele bedrag binnen 14 dagen hebben overgemaakt.

Incassotermijnen veldhockey:
Het aantal incassotermijnen is bepaald op 5 termijnen, verspreid over het seizoen. Ongeveer vijf dagen voor de incasso ontvangt het lid een factuur via ClubCollect voor de betreffende periode.


De incasso's zullen omstreeks onderstaande data worden uitgevoerd:
1e termijn: september
2e termijn: oktober
3e termijn: november
4e termijn: december
5e termijn: januari


Factuurbetaling veldhockey:
Leden die per factuur wensen te betalen, dienen het gehele bedrag binnen twee weken na factuurdatum te betalen op bankrekeningnummer NL20RABO0151797323 ten name van HC Nova.

Het is niet mogelijk te betalen in termijnen. Indien u wenst in termijnen te betalen, dan zal de inning via automatische incasso geschieden.

Aanmaningsprocedure: 
Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat alle leden aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is het bestuur genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:

- 1eHerinnering: geen sanctie
- 2e Herinnering: + € 12,50 administratiekosten

- 3e Herinnering: + € 25,00 administratiekosten en schorsing 1 maand
- 4e Herinnering : royement, melding KNHB, uitbesteding incassobureau incl. incassokosten, wettelijke rente etc.

Aanmelding lidmaatschap:
Nieuwe leden betalen eenmalig € 15,00 euro inschrijfkosten en betalen de contributie pro rato over de resterende seizoensperiode. Nieuwe leden die vanaf het begin van de lentecompetitie (maart) starten met trainen en spelen, betalen de helft van de seizoenscontributie.

 

Nieuwe leden zijn verplicht de contributie te betalen via automatische incasso.


Afmelding lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan volgens de statuten pas aan het eind van elk seizoen (30 juni) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegperiode van 4 weken.

Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap opzeggen, blijven contributieplichtig voor het gehele seizoen.

Alleen bij een gegronde reden (bijv. medisch van aard waardoor hockeyen langere tijd niet mogelijk is) kan van deze verplichting worden afgeweken. Het lid stuurt hiervoor een gemotiveerd verzoek naar het bestuur.